terug naar start

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepassing algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met WITS (wits.be), een handelsnaam van Tom Vanbrabant, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 899701229. Door beroep te doen op de diensten en/of producten van WITS verklaart de klant akkoord te zijn met deze voorwaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op die van de klant.

Artikel 2 - Prijsbepalingen

 1. Alle prijzen in deze website en andere communicatie door WITS zijn exclusief 21% btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Speciale aanbiedingen, offertes en samengestelde prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en extra kosten die voortvloeien uit bijkomende opdrachten door de klant. Bijkomende werken en werken zonder vooraf vastgelegde prijs worden in regie uitgevoerd.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen (bijvoorbeeld d.m.v. onderhoudscontract) bedraagt de regie prijs 120 euro per uur exclusief btw.
 4. Het uitvoeren van opdrachten en/of vergaderingen op locatie bij de klant en op verzoek van de klant worden in regie uitgevoerd vermeerderd met een verplaatsingsvergoeding van 0,50 euro per kilometer.
 5. Aankopen van lettertypes, stockfoto's en bijkomende licenties gebeuren in overleg met de klant en worden aan de klant doorgerekend. Dit kan een éénmalige en/of een periodieke kost betreffen.

Artikel 3 - Offertes en orders

 1. Offertes zijn steeds 30 dagen geldig. Indien de klant binnen de 30 dagen na ontvangst voor akkoord bevestigd per brief of e-mail komt een overeenkomst tot stand.
 2. WITS behoudt zich het recht om de prijs van een offerte te wijzigen indien extra werkuren noodzakelijk worden geacht en/of onverwachts gebruik wordt gemaakt diensten of producten van externe partijen. De klant zal hiervan steeds op de hoogte worden gebracht vóór het maken van extra kosten en krijgt zodoende 7 kalenderdagen de tijd om e-mail of gewone briefwisseling te protesteren en/of de opdracht gedeeltelijk of geheel stop te zetten. Bij nalatigheid mag WITS de extra kosten als aanvaard beschouwen en de opdracht voortzetten.

Artikel 4 - Levertermijn

 1. WITS start na ontvangst van benodigde gegevens (zoals maar niet beperkt tot teksten en beeldmateriaal) zo spoedig mogelijk met het ontwikkelen van de overeengekomen producten en/of diensten en meldt de verwachte levertijd aan de klant.
 2. De door WITS aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijke deadlines werden overeengekomen en schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen.
 3. Vertraging van de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst.
 4. WITS behoudt het recht de uitvoering van de opdracht te onderbreken tot een overeengekomen voorschot, installatiekost of de totale factuur werd betaald.

Artikel 5 - Facturen en betaaltermijn

 1. Alle facturen hebben een betaaltermijn van 14 dagen, tenzij anders vastgelegd in een bijkomende schriftelijke overeenkomst. Klachten dienen per aangetekende brief of digitaal ondertekende mail te gebeuren binnen de 7 dagen na factuurdatum.
 2. Bij het overschrijden van de betaaltermijn kan WITS van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten aanrekenen van 1% per maand vanaf de vervaldag, vermeerderd met een schadebeding van 10% van het factuurbedrag in hoofdsom met een forfaitair minimum van 150 euro per factuur. Eventuele bijkomende incassokosten komen ten laste van de klant.
 3. Laattijdige betaling van één of meerdere facturen levert grond voor het deactiveren van de webdiensten van de klant.

Artikel 6 - Duur en stopzetting

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tijdens het aangaan van de bestelling worden hosting, domeinnamen en serviceabonnementen voor een termijn van één (1) kalenderjaar aangegaan. Na het verlopen van deze termijn worden de diensten automatisch vernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één jaar.
 2. Stopzetting dient minstens 1 maand voor vervaldag te gebeuren, hetzij schriftelijk of per e-mail aan toon e-mailadres . Bij laattijdige stopzetting zal een volgende kalenderjaar alsnog verschuldigd zijn.

Artikel 7 - Domeinnamen

 1. Wanneer de klant een domeinnaam bestelt via WITS behoudt de klant alle rechten over de domeinnaam.
 2. WITS staat als bemiddelaar uitsluitend in voor het beheer en de configuratie van de domeinnaam en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele inbreuken op beschermde handelsnamen en/of octrooien.

Artikel 8 - Hosting

 1. WITS werkt samen met gespecialiseerde hosting bedrijven in België, Nederland en Frankrijk. Deze partners kunnen niet rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen.

Artikel 9 - Onderhoudscontracten

 1. Na de oplevering van de website kan een serviceabonnement worden overeengekomen. Dit abonnement staat WITS toe om een vast aantal uren te reserveren om wijzigingen door te voeren en ondersteuning te leveren tegen een vaste (en verlaagde) kostprijs van 60 euro (i.p.v. 90 euro) per uur. Opdrachten binnen het kader van onderhoudscontracten krijgen steeds voorrang op losse opdrachten.

Artikel 10 - Privacy en gegevensverwerking

 1. In het kader van diensten voor de klant verzamelt WITS, als verwerkingsverantwoordelijk onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), persoonsgegevens van de door de klant opgegeven verantwoordelijken en contactpersonen. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de klant ondersteuning te kunnen leveren in het gebruik van de producten en diensten geleverd door WITS. De klant verklaart kennis genomen te hebben van onze privacyverklaring en gaat akkoord met de toepassing ervan.
 2. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt via de diensten van WITS, neemt WITS de hoedanigheid van de verwerker en neemt de klant de hoedanigheid van de verwerkingsverantwoordelijke. De klant dient de verplichtingen van de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, zoals bepaald onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), integraal na te leven.
 3. Om verwerkingsactiviteiten zoals bedoeld onder voorgaand lid te regelen sluit de klant een bijkomende verwerkersovereenkomst af met WITS. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in een bijkomende overeenkomst is de verwerkersovereenkomst van kracht die door WITS ter beschikking wordt gesteld. De klant erkent verantwoordelijk te zijn voor de juistheid van de verwerkersovereenkomst.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende producten en/of diensten evenals digitale tools, programmatuur, ontwerpen, documentatie of andere materialen die worden gebruikt ten uitvoering van de overeenkomst, berusten uitsluitend bij WITS of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten bekrachtigd in geen geval overdracht van de rechten van intellectuele eigendommen.
 2. De klant heeft een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant verklaart zich te houden aan de voorwaarden en eventueel opgelegde bijzondere bepalingen.
 3. De klant zal in geen geval zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WITS de producten, diensten of resultaten geheel of gedeeltelijk openbaar maken, kopiëren of aan derde partijen beschikbaar stellen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. WITS verbindt zich ertoe alle prestaties met voldoende zorg uit te voeren maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan onvoldoende informatie of verkeerde informatie door de klant.
 2. WITS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het door de klant aangeleverde materiaal dat op de website van de klant wordt gepubliceerd. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes die hieruit volgen zijn ten laste van de klant.
 3. In geen geval kan WITS aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.
 4. WITS kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het netwerk van WITS.
 5. De aansprakelijkheid van WITS is in elk geval beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de prestaties of een gedeeltelijke of volledige terugbetaling, volgens de keuze van WITS.

Artikel 13 - Geheimhoudingsplicht

 1. Beide partijen verklaren de verkregen technische en commerciële informatie, interne procedures en eventuele bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij niet te delen met derden en enkel te gebruiken in het kader van de overeenkomst, ook na het beëindigen van de samenwerking.

Artikel 14 - Eenzijdige wijzigingen

 1. WITS behoudt ten alle tijde het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en verbindt zich ertoe klanten op de hoogte te stellen van wijzigingen per mail of brief. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijzigingen heeft deze 30 dagen de tijd om de overeenkomst te beëindigen zonder bijkomende kosten.

Artikel 15 - Nietigheid

 1. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden of bijkomende overeenkomsten als nietig wordt verklaart zullen overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal WITS de nietige bepaling vervangen door een bepaling die het doel van de voorgaande zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 16 - Geschillen en bevoegde rechtbank

 1. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.
 2. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijffouten.